ปัจจัยที่ส่งเสริมและเป็นอุปสรรคในการมีส่วนร่วม

ปัจจัยด้านกรรมการสถานศึกษา

1. การมีถิ่นกำเนิดในท้องถิ่นที่สถานศึกษาตั้งอยู่

หากกรรมการคนใดมีถิ่นกำเนิดหรือภูมิลำเนาอยู่ในท้องถิ่นย่อมผูกพันกับท้องถิ่นและเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ เมื่อเข้าไปมีส่วนร่วม

2. การเป็นศิษย์เก่า

ศิษย์เก่ามักจะมีความผูกพันกับสถาบันของตน แม้จะจบการศึกษาออกไปประกอบอาชีพเป็นเวลานานก็ตาม

3. การมีบุตรหลานเรียนอยู่ในสถานศึกษา

การที่ผู้ปกครองมีบุตรหลานเรียนอยู่ในสถานศึกษาย่อมจะมีความรักความผูกพันและมีความรู้สึกร่วมกับบุตรหลานของตนโดยเฉพาะผู้ปรกครองบางคนไปรับไปส่งบุตรหลานทุกวัน

4. การมีเวลาว่าง

เวลาเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมและอุปสรรคต่อการเข้าร่วมกิจกรรมกรรมการที่ไม่มีธุรกิจหรือข้าราชการบำนาญ มักจะมีเวลาวางพอที่จะเข้าร่วมกิจกรรมกับสถานศึกษา

5. ความห่วงใยในปัญหายาเสพติดและสวัสดิภาพของเด็ก

ในปัจจุบันสังคมกำลังถูกคุกคามยาเสพติด โดยเฉพาะยาบ้าซึ่งได้แพร่ระบาดเข้าไปในสถานศึกษา และยังไม่มีทางใดที่จะสามารถปราบปรามได้สำเร็จ ตลอดจนความปลอดภัยใน   สวัสดิภาพของเด็กระหว่างการเดินทางไปสถานศึกษา

6. ต้องการมีเกียรติและได้รับความยกย่องจากสังคม

กรรมการบางท่านต้องการที่จะใช้ความรู้ความสามารถรับใช้สังคมเท่าที่ศักยภาพของตนจะมี แต่สิ่งหนึ่งที่คณะกรรมการต้องการก็คือต้องการมีเกียรติและได้รับการยกย่องจากสังคม

7. การแข่งขัน

หากสถานศึกษามีกิจกรรมที่จะต้องแข่งขัน เช่นกีฬา การประกวดสถานศึกษา กิจกรรมนี้จะต้องให้คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปรกครองอยากเข้ามามีส่วนร่วม

ปัจจัยด้านสถานศึกษา

1. ผู้บริหารสถานศึกษา

ปัจจัยนี้ถือเป็นบุคคลเฉพาะตัว ซึ่งแต่ละคนจะมีไม่เหมือนกันแม้ว่าจะมีบทบาทหน้าที่ไม่ต่างกันก็ตาม    บางคนมีความรู้สูงแต่ไม่สามารถปฏิบัติการงานให้ประสบผลสำเร็จก็มี ดั้งนั้นหากผู้บริหารมีมนุษย์สัมพันธ์สูง   มีความเป็นกันเอง ให้เกียรติแก่ผู้ปรกครอง ก็จะทำให้บรรยากาศเป็นไปในทางที่ดี

2. ครู อาจารย์

เป็นบุคลากรสำคัญในการอบรมสั่งสอนให้ความรู้เด็ก ดั้งนั้น ความเอาใจใส่ต่อการเรียนของเด็กซึ่งเป็น   สิ่งปรารถนาของผู้ปกครองจะทำให้ผู้ปกครองยินดีที่จะตอบแทนสถานศึกษา

3. ผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา

สถานศึกษาที่มีชื่อเสียง  มีการจัดการเรียนการสอนที่ดี  ครูเอาใจใส่นักเรียน  มีผลงานทางวิชาการ   หากสถานศึกษาใดมีคุณสมบัติในลักษณะดังกล่าว  จะทำให้ผู้ปกครองสนใจที่จะส่งบุตรหลานของตนเข้าเรียน

ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมบริหารและจัดการศึกษา

ปัจจัยด้านกรรมการสถานศึกษา

– กรรมการไม่มีเวลาพอในการมาร่วมในกิจกรรมของสถานศึกษา โดยเฉพาะการกระทำตามบทบาทหน้าที่

– กรรมการไม่มีถิ่นกำเนิดในท้องถิ่นที่สถานศึกษาตั้งอยู่  จึงมักทำให้มีความผูกพันกับสถานศึกษาน้อยลง

– กรรมการมีบ้านพักอาศัยอยู่นอกท้องถิ่นหรือนอกบริเวณที่สถานศึกษาตั้งอยู่  อาจทำให้กรรมการไม่ค่อยมาร่วมกิจกรรม

– กรรมการที่มีอาชีพค้าขาย  มักจะคำนึงถึงปากท้องของตนเองและเศรษฐกิจในครอบครัว        จึงไม่ค่อยมีเวลาว่างที่จะไปร่วมกิจกรรมกับสถานศึกษา

ปัจจัยด้านสถานศึกษา

ผู้บริหารสถานศึกษา  เป็นบุคคลสำคัญที่ประสานความร่วมมือกับกรรมการ  ผู้บริหารสถานศึกษาบางคนไม่ค่อยมีมนุษย์สัมพันธ์ , ไม่ได้เป็นคนในท้องถิ่นโดยกำเนิด หรือไม่มี    ส่วนกระตุ้นให้กรรมการสถานศึกษาแสดงความคิดเห็นแล้ว  การทำงานก็จะไม่ได้ผลเท่าที่ควร  ปัจจัยเหล่านี้ล้วนแต่เป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมทั้งสิ้น

ครู  อาจารย์  ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคส่วนใหญ่คือเรื่องความประพฤติของครู  อาจารย์ที่ไม่เหมาะสม  สิ่งเหล่านี้จะทำให้ประชาชนทั่วไปเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อสถานศึกษา

ผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  การปฏิบัติงานด้านการเงินถือเป็นเรื่องที่สำคัญถ้าหากมีข่าวว่าเกิดการทุจริต  ก็จะทำให้ชุมชนเสื่อมความศรัทธา  หรือไม่มีผลงานทางวิชาการ  เด็กจบไปแล้วสอบเรียนต่อไม่ได้   ก็จะเป็นภาพลบต่อผู้ปกครอง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s